OregonLawHelp.org

LỆNH CẤM TRỤC XUẤT MỚI ÁP DỤNG TRÊN TOÀN TIỂU BANG

Authored By: Oregon Law Center and Legal Aid Services of Oregon
Read this in:
Arabic / العربية
Chuukese / Chuuk
English
Spanish / Español
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Mandarin Chinese / 官話
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Tongan / Tonga

Chính phủ tiểu bang vừa mới ban hành một lệnh cấm trục xuất mới (HB 4401), có hiệu lực trên toàn tiểu bang và sẽ kéo dài cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Điều này có nghĩa là từ nay cho đến tháng 7 năm 2021, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ nhất định, các chủ nhà không được phép đuổi hoặc trục xuất người thuê nhà dựa trên cơ sở người thuê nhà không thanh toán tiền nhà hoặc phi lý do.

Tải xuống bản PDF 6 trang hoặc đọc trực tuyến (download the 6-page PDF or read it online)

Last Review and Update: Dec 29, 2020