COVID-19 Resources

Information and Resources related to the Coronavirus (COVID-19) Pandemic

Sinei Pwungun ren Public Charge

Sinei usun Porausen Momo ngeni Meinisin Ei taropwen puung esapw ew asiwinin ren afanefanen annuk. Aramas kena ra nonineng ren ifa usun meta aninis aramas epwene ngaw ngeni ususun ar etto ikei repwe kan eisini emon souannukun etto ikei ren aninis. Nasenon ranin asofonon Dec. 19, 2022. The Biden Administration’s new Public Charge rule makes it safe for immigrants to get most public benefits that support their health, nutrition, and housing. The rule becomes effective Dec. 23, 2022.

Tumwun + Pochokun Oregon

Tumwunoch me pochokun, non aterenges. Non ach nenengeni ei coronavirus(COVID-19) together,it is clear that pwe kich mei pochokun non ach kewe community ina mo ika sia towaw fesen. Fan itan ach sipwe anisi ach kewe communities ren tumunun me nonnomechun, ei website epwe ngeni kich menapen porous ika nenian aninis me auchean porous. Kose mochen kopwe cheki iteitan ren omw kopwe angei porousan ekkena aninis mei tongeni anisuk me omw ewe famili.

Back to top