COVID-19 Resources

Information and Resources related to the Coronavirus (COVID-19) Pandemic

Paub Qhov Tseeb txog Kev Rub Nqi Pej Xeem

Paub Qhov Tseeb txog Kev Rub Nqi Pej Xeem Daim ntawv qhia qhov tseeb no tsis yog siv ua cov lus qhia txog fab kev cai lij choj.Cov neeg uas muaj kev txhawj xeeb txog cov txiaj ntsig rau pej xeem uas tej zaum yuav cuam tshuam rau lawv qhov kev nkag teb chaws uas yuav tsum thov kev pab los ntawm tus kws lij choj txog fab kev nkag teb chaws. Hloov kho tshiab zaum kawg nkaus Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 19, 2022 The Biden Administration’s new Public Charge rule makes it safe for immigrants to get most public benefits that support their health, nutrition, and housing. The rule becomes effective Dec. 23, 2022.

Nyab Xeeb + Muaj Zog Ruaj Khov Oregon

Nyab xeeb thiab muaj zog, nyob hauv lub zej zog. Raws li qhov peb sawv daws tau ntsib khaus laus nas vais lav (COVID-19) ua ke, kev tu kom huv yog qhov ua rau peb sawv daws yuav muaj lub zog loj tshaj thaum peb nyob hauv lub zej zog — tab txawm yuav tau nyob sib nrug. Los pab ceev kom peb cov zej zog nyab xeeb thiab muaj kev noj qab haus huv, lub vas sab no yuav muab cov chaw muaj ntaub ntawv thiab ntaub ntawv hloov yuav hloov kho txhua hnub. Thov nquag mus saib tas li los txais kev pab rau koj thiab koj tsev neeg raws qhov xav tau.

Back to top