Skip to main content

Khách Tiêu Thụ và Nợ

Don't Pay to Borrow Your Own Money

Don't pay loan fees and interest to borrow your own tax refund money. Brochure from the National Consumer Law Center.

Làm Tờ Khai Thuế Miễn Phí cho Người Đóng Thuế Đủ Điều Kiện

Chương trình Trợ Giúp Làm Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (Volunteer Income Tax Assistance, hay VITA) giúp đỡ miễn phí về thuế cho những người có lợi tức từ $54,000 trở xuống, người tàn tật, người già và người đóng thuế không nói thành thục tiếng Anh và cần được trợ giúp để làm tờ khai thuế cho chính mình. Người tình nguyện được IRS chứng nhận sẽ giúp đỡ miễn phí để khai thuế lợi tức căn bản bằng cách nộp điện tử cho những người đủ điều kiện.

IRS Ấn phẩm

Bạn có thể truy cập vào các hình thức và các ấn phẩm IRS Từ trang web này.

Quý Vị Có Nợ Y Tế? - Do You Have Medical Debt?

Quý vị có NỢ Y TẾ từ khi quý vị được nhận trờ cấp chương trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Oregon (OHP) không? Nếu vậy, chúng tôi có thể giúp đở quý vị

Back to top