Skip to main content

Khuyết Tật

Quyền Lợi cho Trẻ Em Bị Tàn Tật

Quyền Lợi cho Trẻ Em Bị Tàn Tật Benefits for Children with Disabilities - Social Security

Làm thế nào để Nhận một thứ tự để bảo vệ người cao tuổi hoặc người khuyết tật từ Lạm dụng

Information about orders available to help protect seniors and people with disabilities from abuse. Thông tin về các đơn đặt hàng có sẵn để giúp bảo vệ người già và người khuyết tật khỏi bị ngược đãi.

Quý Vị Có Nợ Y Tế? - Do You Have Medical Debt?

Quý vị có NỢ Y TẾ từ khi quý vị được nhận trờ cấp chương trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Oregon (OHP) không? Nếu vậy, chúng tôi có thể giúp đở quý vị

Làm Việc Trong Khi Bị Tàn Phế—Chúng Tôi Có Thể Giúp Ðỡ Bằng Cách Nào

Social Security: Working While Disabled - How We Can Help Làm Việc Trong Khi Bị Tàn Phế—Chúng Tôi Có Thể Giúp Ðỡ Bằng Cách Nào

Back to top