Skip to main content

Các Phúc Lợi của Chính Phủ

Quyền Lợi cho Trẻ Em Bị Tàn Tật

Quyền Lợi cho Trẻ Em Bị Tàn Tật Benefits for Children with Disabilities - Social Security

Quý Vị Có Nợ Y Tế? - Do You Have Medical Debt?

Quý vị có NỢ Y TẾ từ khi quý vị được nhận trờ cấp chương trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Oregon (OHP) không? Nếu vậy, chúng tôi có thể giúp đở quý vị

Thông tin về Chương trình Trợ cấp Tạm thời cho Nạn nhân Bạo lực Gia đình (TA-DVS)

Thông tin về các khoản tiền có thể có thông qua chương trình TA-DVS của DHS Oregon dành cho người sống sót trong gia đình bị bạo lực nếu cần thiết cho sự an toàn. Các khoản tiền này cũng có thể được cung cấp cho những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục trong nước hoặc những người sống sót sau cuộc tàn sát.

Back to top