Skip to main content

Gia Cư

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGƯỜI THUÊ NHÀ THỜI KỲ ĐẠI DỊCH

Nếu quý vị đang nợ tiền thuê nhà hoặc không thể trả tiền thuê nhà, quý vị có thể ngăn chặn tình trạng trục xuất (bị đuổi ra khỏi nhà) vì không trả tiền nhà theo luật hiện hành của tiểu bang bằng cách.

Back to top