Skip to main content

Bảo Vệ Cho Khỏi Bị Ngược Đãi

Cách Xin LŒnh Ngæn CÃm Hành ñng Hành Hung Trong Gia ñình

Thông tin về các lệnh cấm để giúp bảo vệ bạn khỏi bạo lực gia đình. Information about restraining orders to help protect you from domestic violence.

Làm thế nào để Nhận một thứ tự để bảo vệ người cao tuổi hoặc người khuyết tật từ Lạm dụng

Information about orders available to help protect seniors and people with disabilities from abuse. Thông tin về các đơn đặt hàng có sẵn để giúp bảo vệ người già và người khuyết tật khỏi bị ngược đãi.

Quy trình Yêu cầu Lệnh Bảo vệ Khỏi Tình trạng Rình rập (SAPO) ở Oregon

Thông tin về cách nhận đơn đặt hàng để giúp bảo vệ bạn hoặc con bạn khỏi bị theo dõi (SPO). (Information about how to get an order to help protect you or your children from stalking.)

Thời gian Nuôi dạy Con trong Lệnh cách ly theo Đạo luật Chống Lạm dụng Gia đình của Quý vị

Thông tin về thời gian làm nhiệm vụ phụ huynh (thăm viếng) có thể được sắp xếp trong một trường hợp lệnh cấm. [Information about parenting time (visitation) arrangements that can be ordered in a restraining order case.]

Thông tin về Chương trình Trợ cấp Tạm thời cho Nạn nhân Bạo lực Gia đình (TA-DVS)

Thông tin về các khoản tiền có thể có thông qua chương trình TA-DVS của DHS Oregon dành cho người sống sót trong gia đình bị bạo lực nếu cần thiết cho sự an toàn. Các khoản tiền này cũng có thể được cung cấp cho những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục trong nước hoặc những người sống sót sau cuộc tàn sát.

Các Quyền Nơi làm việc của Nạn nhân Bạo lực Gia đình, Quấy rối, Hành hung Tình dục, hoặc Rình rập

Công việc và sự an toàn của bạn là rất quan trọng. Luật pháp ở Oregon bảo vệ những người lao động là nạn nhân của bạo lực gia đình, rình rập và hành hung tình dục. [Your job and your safety are important. Laws in Oregon protect workers who are victims of domestic violence, stalking and sexual assault.]

Back to top