OregonLawHelp.orgOregon Law Help

Nyab Xeeb + Muaj Zog Ruaj Khov Oregon

Authored By: Oregon Health Authority
Read this in:
Arabic / العربية
Chuukese / Chuuk
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Mandarin Chinese / 简体中文
Russian / Pусский
Somali / Soomaali
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Nyab xeeb thiab muaj zog, nyob hauv lub zej zog. Raws li qhov peb sawv daws tau ntsib khaus laus nas vais lav (COVID-19) ua ke, kev tu kom huv yog qhov ua rau peb sawv daws yuav muaj lub zog loj tshaj thaum peb nyob hauv lub zej zog — tab txawm yuav tau nyob sib nrug. Los pab ceev kom peb cov zej zog nyab xeeb thiab muaj kev noj qab haus huv, lub vas sab no yuav muab cov chaw muaj ntaub ntawv thiab ntaub ntawv hloov yuav hloov kho txhua hnub. Thov nquag mus saib tas li los txais kev pab rau koj thiab koj tsev neeg raws qhov xav tau.

txuas mus rau lub vev xaib nrog tshuab txhais lus muaj: www.safestrongoregon.org

Last Review and Update: Apr 23, 2020