Gia đình lạm dụng công tác phòng chống Act (FAPA) Cấm hình thức đặt hàng từ OJD

 

Chọn liên kết bên dưới để truy cập vào biểu mẫu FAPA của OJD áp dụng cho trường hợp của bạn. Có những gói tin cho mỗi loại lệnh cấm. Mỗi mẫu đơn có hướng dẫn cách điền vào tất cả các mẫu đơn mà bạn sẽ phải nộp cho tòa án. Sau khi hoàn tất, các mẫu đơn phải được nộp cho thư ký tòa án địa phương. Các mẫu đơn phải được dịch sang tiếng Anh trước khi trình bày với tòa. Liên lạc với tòa án địa phương của bạn nếu bạn cần một thông dịch viên.

Đạo Luật Ngăn Ngừa Lạm dụng Gia đình (FAPA) được soạn thảo tại Bộ Tư Pháp Oregon (OJD)

http://www.courts.oregon.gov/languages/vietnamese/Pages/forms.aspx#FAPA

 

Last Review and Update: Aug 23, 2018
Back to top