JŌT KŌJBAROK AN ARMIJ RO REJ REEN EJ BŌJRĀK ĀLIKIN JUUN 30, 2022

Authored By: Oregon Law Center and Legal Aid Services of Oregon

Jān Julae 1, 2021, armij ro rej reen rekar māroñ in kabōjrāk jilkinlak jān wōt jab kōllā ilo aer lelak ñan alap ro kein kamol emōj jeiki im rej māroñ in kiō jerbal ñan jibāñ kin reen. Ñe kein kamol eo ekar lelak mōkta jān an alap eo kar likit juōn keij emōj jolọk, alap eo ekar jab kōtlak an delōñ keij eo ñan ñe application eo ej bōjrāk an jerbal e, ak ñan ñe Oktōba 1, 2022. Ñe kein kamol eo ekar lelak ālikin an alap eo kar lelak ilo keij in jilkinlak, court enij kar kōttare keij eo ñan Oktōba 1, 2022, ak ñe application eo ekar tōbrāk ak jāb. Ālikin Juun 30, 2022, kwalok kein kamol an application ñan jibāñ kin reen eban kōmman an bōjrāk jilkinlak.

Last Review and Update: Jun 30, 2022
Volver arriba