MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ CHO NGƯỜI THUÊ KẾT THÚC SAU NGÀY 30 THÁNG SÁU NĂM 2022

Authored By: Oregon Law Center and Legal Aid Services of Oregon

Kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2021, những người thuê nhà có thể tạm dừng việc bị trục xuất vì không trả tiền bằng cách cung cấp cho chủ nhà văn bản chứng minh rằng họ đã nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà. Nếu bằng chứng được đưa ra trước khi chủ nhà nộp đơn kiện để chấm dứt hợp đồng, chủ nhà không được phép nộp đơn trục xuất cho đến khi đơn không còn chờ xử lý nữa hoặc cho đến ngày 1 tháng Mười năm 2022. Nếu bằng chứng được đưa ra sau khi chủ nhà nộp đơn kiện trục xuất, tòa án sẽ tạm dừng vụ án cho đến ngày 1 tháng Mười năm 2022, hoặc đơn được chấp thuận hoặc bị từ chối. Sau ngày 30 tháng Sáu năm 2022, việc cung cấp bằng chứng về đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ không làm tạm dừng thủ tục trục xuất.

Last Review and Update: Jun 30, 2022
Volver arriba