OregonLawHelp.orgOregon Law Help

Làm Tờ Khai Thuế Miễn Phí cho Người Đóng Thuế Đủ Điều Kiện

Authored By: Multiple
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Chinese (Traditional) / 中文

Chương trình Trợ Giúp Làm Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (Volunteer Income Tax Assistance, hay VITA) giúp đỡ miễn phí về thuế cho những người có lợi tức từ $54,000 trở xuống, người tàn tật, người già và người đóng thuế không nói thành thục tiếng Anh và cần được trợ giúp để làm tờ khai thuế cho chính mình. Người tình nguyện được IRS chứng nhận sẽ giúp đỡ miễn phí để khai thuế lợi tức căn bản bằng cách nộp điện tử cho những người đủ điều kiện.

Link: www.irs.gov

Last Review and Update: Oct 25, 2016