OregonLawHelp.org

Nắm bắt thông tin về Quy tắc Công Phí ('Public Charge')

Authored By: Oregon Law Center, et al
Read this in:
Arabic / العربية
Chuukese / Chuuk
English
Spanish / Español
Mandarin Chinese / 简体中文
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文
Contenido

For a full Fact Sheet on Public Charge in Vietnamese click on apps.state.or.us below - Liên kết đến pdf: apps.state.or.us

UPDATE

As of March 9, 2021, Trump’s discriminatory, expanded Public Charge rule is permanently BLOCKED, and is no longer in effect anywhere in the United States.  Now, immigrants can safely get public benefits that support their health, nutrition, and housing without fear of impact on their immigration status.

 

(Tờ thông tin này không thay thế cho lời khuyên pháp lý.) Cập nhật ngày 17 tháng 3 năm 2021
Kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2021, quy định Công Phí mở rộng, phân biệt đối xử của Trump sẽ bị VÔ HIỆU HÓA vĩnh viễn và không còn hiệu lực ở bất kỳ nơi nào tại Hoa Kỳ. Giờ đây, người nhập cư có thể nhận được các phúc lợi công cộng hỗ trợ sức khỏe, dinh dưỡng và nhà ở một cách an toàn mà không sợ bị ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của mình.

2-page PDF

Last Review and Update: Apr 12, 2021